Thronname des Ahetepra

Ahtetepra (Thronname)

P.E. Newberry
Scarabs, 1906
Tafel 22 (2-3)